Название страницы

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів

24 квітня 2014 року, 17.00 година, м. Київ, вул. Р. Окіпної, 2 готель «Турист», 7-й поверх, конференцзала.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

24 квітня 2014 року з 16.00 до 16.45 години

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

17 квітня 2014 року

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним

  1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт Генерального директора ПрАТ «Фундамент» про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Фундамент» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Ревізора ПрАТ «Фундамент» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора.
  5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Фундамент» за 2013 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.
  6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
  7. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Фундамент».
  8. Обрання голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Фундамент».
  9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Фундамент».

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного у Заступника генерального директора Руденок Валентини Володимирівни у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 р. (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 67 754 50 815
Основні засоби 13 692 14 978
Довгострокові фінансові інвестиції 103 103
Запаси 26 299 7 164
Сумарна дебіторська заборгованість 19 719 18 601
Грошові кошти та їх еквіваленти 625 1 559
Нерозподілений прибуток 34 447 34 441
Власний капітал 39 125 39 119
Статутний капітал 1 500 1 500
Довгострокові зобов’язання    
Поточні зобов’язання 28 629 11 695
Чистий прибуток (збиток) 6 -3 095
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600 000 600 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)    
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду    
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 463 351

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 52 (1805) від 18.03.2014 р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор ПрАТ «Фундамент» О.П. Ярош

19 березня 2014 року

сайт сделан компанией создать сайт