Название страницы

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

 

М. П.

Ярош Олександр Петрович
(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА "ФУНДАМЕНТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 02002 м. Київ вулиця Раїси Окіпної, будинок 4-Б
4. Код за ЄДРПОУ: 01416332
5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 220 35 01 220 35 02
6. Електронна поштова адреса: v.rudenok@fundament.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2014
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у

80 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2014
(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

foundament.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 

25.04.2014

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада*
Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2014 Звільнено Член Наглядової ради Шустер Віктор Феліксович д/н д/н д/н 0
Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Фундамент» від 24.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів аціонерів ПрАТ «Фундамент» №1/2014 від 24.04.2014 р. Посадова особа Шустер Віктор Феліксович (згоди на розкриття паспортних даних не отримано ), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.

24.04.2014 Звільнено Член Наглядової ради Гончаренко Сергій Олександрович д/н д/н д/н 0,0001
Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Фундамент» від 24.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів аціонерів ПрАТ «Фундамент» №1/2014 від 24.04.2014 р. Посадова особа Гончаренко Сергій Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не отримано ), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.

24.04.2014 Призначено Член Наглядової ради Ковальова Анжеліка Валеріївна д/н д/н д/н 23,055
Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Фундамент» від 24.04.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фундамент» №1/2014 від 24.04.2014 р. Посадова особа Ковальова Анжеліка Валеріївна (згоди на розкриття паспортних даних не отримано), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 23,055%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу КП «Житлоінвестбуд-УКБ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 138 330 акцій.

24.04.2014 Призначено Член Наглядової ради Пузійчук Віталій Вікторович д/н д/н д/н 23,055
Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Фундамент» від 24.04.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фундамент» №1/2014 від 24.04.2014 р. . Посадова особа Пузійчук Віталій Вікторович (згоди на розкриття паспортних даних не отримано), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 23,055%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер ТОВ «КЖБК БМУ-1». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 138 330 акцій.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


Акціонерам
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ФІРМА «ФУНДАМЕНТ»
(код в ЄДР 01416332)

Повідомлення
про підсумки голосування

ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» повідомляє про результати голосування на річних загальних зборах акціонерів, які відбулись 24 квітня 2014 року.

Загальними зборами прийняті такі рішення.

1. По першому питанню порядку денного.

 1. Обрати Головою Загальних зборів Миронова Іллю Євгеновича, секретарем Загальних зборів Прокопенка Олексія Юрійовича.
 2. Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії – Плужніков Сергій Вікторович, член комісії – Криворучко Марина Іванівна.
 3. Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку денного 1-5, 8-9 проводиться шляхом відкритого голосування, а з питання 6 порядку денного з використанням бюлетеня для голосування.

2. По другому питанню порядку денного.

Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «ФУНДАМЕНТ»  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

3. По третьому питанню порядку денного.

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2013 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного.

 1. Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.
 2. Затвердити висновок Ревізора про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2013 рік.

5. По п’ятому питанню порядку денного.

 1. Затвердити річний звіт ПрАТ «ФУНДАМЕНТ»  за 2013 рік.
 2. Затвердити наступний розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2013 рік: прибуток направити на розвиток виробництва.
 3. Дивіденди акціонерам ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

6. По шостому питанню порядку денного.

Попередньо схвалити значні правочини, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але не більше 100 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, за умови попереднього погодження проектів конкретних договорів Наглядовою радою Товариства: договір купівлі-продажу гідравлічного обладнання для влаштування паль типу B20 XP вартістю 1 070 000,00 (один мільйон сімдесят тисяч) Євро з відкриттям акредитиву в розмірі 700 000,00 (сімсот тисяч) Євро.

7. По сьомому питанню порядку денного.

Припинити з 24 квітня 2014 року повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» Білича Віктора Олександровича, членів Наглядової ради Гончаренка Сергія Олександровича, Шустера Віктора Феліксовича, Власенка Віктора Миколайовича.

8. По восьмому питанню порядку денного.

 1. Обрати з 25 квітня 2014 року Головою Наглядової Ради ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» Білича Віктора Олександровича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2344815333, паспорт серії СН № 285444, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві 18.09.1996 р.
 2. Обрати з 25 квітня 2014 року членами Наглядової Ради ПрАТ «ФУНДАМЕНТ»:
  • Власенка Віктора Миколайовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1987713738, паспорт серії СО № 034846, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 01.12.1998 р.;
  • Ковальову Анжеліку Валеріївну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724807524, паспорт серії СТ № 005297, виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області 30.05.2008 р.;
  • Пузійчука Віталія Вікторовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3027414934, паспорт серії ВМ № 879322, виданий Малинським РВ УМВС України в Житомирській області 27.03.2000 р.

9. По дев’ятому питанню порядку денного.

 1. Визначити, що Голова та члени Наглядової ради ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» перебувають з Товариством в цивільно-правових відносинах, з Головою та членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори.
 2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ФУНДАМЕНТ».
 3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.
сайт сделан компанией создать сайт