Особлива інформація

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (29.04.2021)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (29.04.2021)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (29.04.2021)
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції (п. 8 гл. 1 розд. III Положення) 28-02-2020
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції (п. 8 гл. 1 розд. III Положення) 28-02-2020.pdf
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції (п. 8 гл. 1 розд. III Положення) 28-02-2020.xml
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції (п. 8 гл. 1 розд. III Положення) 17-02-2020
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції (п. 8 гл. 1 розд. III Положення) 17-02-2020.pdf
Report - Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції (п. 8 гл. 1 розд. III Положення) 17-02-2020.xml
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 24.04.2019
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 24.04.2019.pdf
Report - Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 24.04.2019.xml
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 24.04.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 24.04.2019.pdf
Report - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 24.04.2019.xml

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

ПрАТ «Фундамент» повідомляє, що загальна кількість акцій простих іменних станом на дату 26.04.2021 р. складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 600 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 557 190 штук.

Наглядова рада ПрАТ «Фундамент»

Акціонерам
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ФІРМА «ФУНДАМЕНТ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство фірма «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332; місцезнаходження: 02002; Україна, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 4-Б), повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства фірма «Фундамент» відбудуться 29 квітня 2021 р. об 18.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, будинок 4-Б, третій поверх, офіс ПрАТ «Фундамент» №43 з наступним переліком питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

- З метою організації роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фундамент», розглянувши пропозиції Наглядової ради, Загальні збори акціонерів вирішили:

- Обрати Головою Загальних зборів Клюса Леоніда Галіновича, секретарем Загальних зборів – Яроша Олександра Петровича;

- Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб: Голова лічильної комісії – Плужніков Сергій Вікторович; член лічильної комісії – Криворучко Марина Іванівна.
Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування; питання 2 та 6 порядку денного об’єднати для обговорення та голосування.

Право голосу на Загальних зборах акціонерів мають акціонери - власники голосуючих акцій ПрАТ «Фундамент». 

Відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «… якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.» 

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

2. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «Фундамент» про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: 

- Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «Фундамент» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Фундамент» за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

- Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Фундамент» за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.

4. Розгляд звіту Ревізора ПрАТ «Фундамент» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2020 рік, затвердження звіту та висновку ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: 

- Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «Фундамент» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду;

- Затвердити висновок Ревізора про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПрАТ «Фундамент» за 2020 рік.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Фундамент» за 2020 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

Проект рішення:

- Затвердити річний звіт ПрАТ «Фундамент» за 2020 рік;

- Затвердити наступний розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Фундамент» за 2020 рік: прибуток направити на розвиток виробництва;

- Дивіденди акціонерам ПрАТ «Фундамент» за результатам фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Фундамент» за 2020 рік не нараховувати і не виплачувати.

6. Визначення напрямків діяльності ПрАТ «Фундамент» на 2021 рік.

Проект рішення:

- Затвердити напрямки діяльності ПрАТ «Фундамент» на 2021 рік.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 р. (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 141 017 152 130
Основні засоби 15 454 15 815
Довгострокові фінансові інвестиції 4 128 4 128
Запаси 42 994 47 643
Сумарна дебіторська заборгованість 73 449 74 855
Грошові кошти та їх еквіваленти
312 1 094
Нерозподілений прибуток
63 282 62 495
Власний капітал
67 960 67 173
Статутний капітал
1 500 1 500
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 73 057 84 957
Чистий прибуток (збиток) 787 490
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600 000 600 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 350 376

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представників для участі в річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства фірма «Фундамент» буде проводитись 29.04.2021 р. з 17.00 до 17.45 за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 26.04.2021 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного у Заступника генерального директора Руденок Валентини Володимирівни у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться акціонерами у порядку передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: //foundament.com.ua

Телефон для довідок: (097) 961-18-79.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів становить 600 000 штук, кількість голосуючих акцій – 557 190 штук.

Звертаємо особливу увагу акціонерів, що відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «… якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.» 

У зв`язку з вищезазначеним, просимо за необхідності завчасно звернутися до депозитарної установи ПрАТ «Фундамент».

Наглядова рада ПрАТ «Фундамент»

Повідомлення затверджене рішенням Наглядової ради від 05.03.2021 р.


ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до проекту порядку
денного Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА «ФУНДАМЕНТ» (код ЄДРПОУ 01416332; місцезнаходження: 02002, Україна, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 4-Б) повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФУНДАМЕНТ», які відбудуться 29 квітня 2021 р. об 18.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, будинок 4-Б, третій поверх, офіс ПрАТ «Фундамент» №43.

Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «ФУНДАМЕНТ», Наглядова рада ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2021 р. 

Зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться у зв’язку із надходженням від акціонера ПрАТ «ФУНДАМЕНТ», відповідної пропозиції (щодо включення до проекту порядку денного питань №7-11), Наглядовою радою ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» затверджений наступний порядок денний з проектами рішень Загальних зборів акціонерів 29 квітня 2021 року:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: 

З метою організації роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фундамент», розглянувши пропозиції Наглядової ради, Загальні збори акціонерів вирішили:

 • Обрати Головою Загальних зборів Клюса Леоніда Галіновича, секретарем Загальних зборів – Яроша Олександра Петровича;
 • Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб: Голова лічильної комісії – Плужніков Сергій Вікторович; член лічильної комісії – Криворучко Марина Іванівна.
 • Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування; питання 2 та 6 порядку денного об’єднати для обговорення та голосування.

Право голосу на Загальних зборах акціонерів мають акціонери - власники голосуючих акцій ПрАТ «Фундамент». 

Відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «… якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.» 

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

2. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «Фундамент» про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «Фундамент» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Фундамент» за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Фундамент» за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.

4. Розгляд звіту Ревізора ПрАТ «Фундамент» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2020 рік, затвердження звіту та висновку ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: 

 • Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «Фундамент» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду;
 • Затвердити висновок Ревізора про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПрАТ «Фундамент» за 2020 рік.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Фундамент» за 2020 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

Проект рішення: 

 • Затвердити річний звіт ПрАТ «Фундамент» за 2020 рік;
 • Затвердити наступний розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Фундамент» за 2020 рік: прибуток направити на розвиток виробництва;
 • Дивіденди акціонерам ПрАТ «Фундамент» за результатам фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Фундамент» за 2020 рік не нараховувати і не виплачувати.

6. Визначення напрямків діяльності ПрАТ «Фундамент» на 2021 рік.

Проект рішення:

 • Затвердити напрямки діяльності ПрАТ «Фундамент» на 2021 рік.

7. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити з 30 квітня 2021 року повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме:

 • Алєксєєва Дмитра Анатолійовича;
 • Власенка Віктора Миколайовича;
 • Клюса Леоніда Галіновича;
 • Пузійчука Віталія Вікторовича

8. Обрання голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

 • Обрати з 30 квітня 2021 року Головою Наглядової ради ПрАТ «Фундамент» Алєксєєва Дмитра Анатолійовича, членами Наглядової ради Власенка Віктора Миколайовича, Клюса Леоніда Галіновича, Свердана Ігоря Вікторовича.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради. 

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради на безоплатній основі, з Головою Наглядової ради на платній основі з винагородою у розмірі 15 000,00 грн. на місяць, надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «Фундамент» Ярошу Олександру Петровичу на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

10. Припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення:

Припинити з 30 квітня 2021 року повноваження Ревізора ПрАТ «Фундамент» Глюк Наталії Михайлівни.

11. Обрання Ревізора.

Проект рішення:

Обрати з 30 квітня 2021 року Ревізора ПрАТ «Фундамент» Гулого Валерія Анатолійовича.

12. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік.


Порядок реєстрації акціонерів для участі в річних Загальних зборів акціонерів та порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів залишаються без змін. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів: //foundament.com.ua

Телефон для довідок: (097) 961-18-79.

Наглядова рада ПрАТ «Фундамент»

сайт створено компанією создать сайт