Особлива інформація

Річний звіт ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» 2016

Акціонерам
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ФІРМА «ФУНДАМЕНТ»
(код ЄДРПОУ 01416332)

Повідомлення про підсумки голосування

ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» повідомляє про результати голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які відбулись 25 квітня 2017 року.

Загальними зборами прийняті такі рішення.

I. По першому питанню порядку денного.

  1. Обрати Головою Загальних зборів Пузійчука Віталія Вікторовича, секретарем Загальних зборів Клюса Леоніда Галіновича.
  2. Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії – Плужніков Сергій Вікторович, член комісії – Криворучко Марина Іванівна.
  3.  Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування; питання 2 та 6 порядку денного об’єднати для обговорення та голосування.

II. По другому та шостому питанню порядку денного.

  1. Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
  2. Затвердити напрямки діяльності ПрАТ «Фундамент» на 2017 рік.

III. По третьому питанню порядку денного. 

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2016 рік.

IV. По четвертому питанню порядку денного.

  1. Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
  2. Затвердити висновок Ревізора про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2016 рік.

V. По п’ятому питанню порядку денного.

  1. Затвердити річний звіт ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2016 рік.
  2. Затвердити наступний розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2016 рік: прибуток направити на розвиток виробництва.
  3. Дивіденди акціонерам ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати.

VI. По сьомому питанню порядку денного.

Припинити з 25 квітня 2017 року повноваження Ревізора ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» Граділь Валентини Юріївни.

VII. По восьмому питанню порядку денного.

Обрати з 25 квітня 2017 року Ревізора ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» Яковенко Катерину Василівну, представника за довіреністю Компанії з обмеженою відповідальністю «АМБЕР РУТЕНІЯ ЛІМІТЕД».

сайт створено компанією создать сайт