Особлива інформація

Акціонерам
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ФІРМА «ФУНДАМЕНТ»
Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство фірма «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332; місцезнаходження: 02002; Україна, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 4-Б), повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства фірма «Фундамент» відбудуться 26 квітня 2018 р. об 18.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, будинок 4-Б, третій поверх, офіс ПрАТ «Фундамент» №43 з наступним переліком питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

З метою організації роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фундамент», розглянувши пропозиції Наглядової ради, Загальні збори акціонерів вирішили:

 • Обрати Головою Загальних зборів Пузійчука Віталія Вікторовича, секретарем Загальних зборів – Клюса Леоніда Галіновича;
 • Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб: Голова лічильної комісії – Плужніков Сергій Вікторович; член лічильної комісії – Криворучко Марина Іванівна.
 • Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування; питання 2 та 7 порядку денного об’єднати для обговорення та голосування.

Право голосу на Загальних зборах акціонерів мають Акціонери - власники голосуючих акцій ПрАТ «Фундамент».

Відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «… якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»

Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

2. Звіт Генерального директора ПрАТ «Фундамент» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

 • Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «Фундамент» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017рік та заходи за результатами його розгляду.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Фундамент» за 2017рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

 • Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Фундамент» за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду.

4. Звіт Ревізора ПрАТ «Фундамент» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017рік, затвердження звіту та висновків ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

 • Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «Фундамент» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік;
 • Затвердити висновок Ревізора про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПрАТ «Фундамент» за 2017рік.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017рік та затвердження заходів за результатами його розгляду

Проект рішення:

 • Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2017рік.

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Фундамент» за 2017рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

Проект рішення:

 • Затвердити річний звіт ПрАТ «Фундамент» за 2017 рік;
 • Затвердити наступний розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Фундамент» за 2017 рік: прибуток направити на розвиток виробництва;
 • Дивіденди акціонерам ПрАТ «Фундамент» за результатам фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Фундамент» за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.

7. Визначення напрямків діяльності ПрАТ «Фундамент» на 2018 рік.

Проект рішення:

 • Затвердити напрямки діяльності ПрАТ «Фундамент» на 2018 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 р. (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 106 932 98 271
Основні засоби 17 755 16 495
Довгострокові фінансові інвестиції 4 128 4 128
Запаси 12 131 20 965
Сумарна дебіторська заборгованість 65 815 50 967
Грошові кошти та їх еквіваленти
2 1
Нерозподілений прибуток
61 324 47 470
Власний капітал
66 002 52 148
Статутний капітал
1 500 1 500
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 40 930 46 123
Чистий прибуток (збиток) 13 854 7 959
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600 000 600 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 467 451

Реєстрація Акціонерів або їх уповноважених представників для участі в річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства фірма «Фундамент» буде проводитись 26.04.2018 р. з 17.00 до 17.45 за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 23.04.2018 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.
Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного у Заступника генерального директора Руденок Валентини Володимирівни у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: //foundament.com.ua
Телефон для довідок: (044) 220-35-10.

Звертаємо особливу увагу Акціонерів, що відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «… якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»
У зв`язку з вищезазначеним, просимо за необхідності завчасно звернутися до депозитарної установи ПрАТ «Фундамент».

Наглядова рада ПрАТ «Фундамент»
Повідомлення затверджене рішенням Наглядової ради від 05.03.2018 р.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковано у офіційному виданні НКЦПФР - «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 57 від 23.03.2018 року.

сайт створено компанією создать сайт