Особлива інформація

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 24.04.2019
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 24.04.2019.pdf
Report - Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 24.04.2019.xml
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 24.04.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 24.04.2019.pdf
Report - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 24.04.2019.xml

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

ПрАТ «Фундамент» повідомляє, що загальна кількість акцій простих іменних станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.04.2019 р. становить 600 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 553 401 штук.


Акціонерам
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ФІРМА «ФУНДАМЕНТ»
Повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство фірма «Фундамент» (код ЄДРПОУ 01416332; місцезнаходження: 02002; Україна, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 4-Б), повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства фірма «Фундамент» відбудуться 24 квітня 2019 р. об 18.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, будинок 4-Б, третій поверх, офіс ПрАТ «Фундамент» №43 з наступним переліком питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
З метою організації роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фундамент», розглянувши пропозиції Наглядової ради, Загальні збори акціонерів вирішили:
- Обрати Головою Загальних зборів Пузійчука Віталія Вікторовича, секретарем Загальних зборів – Клюса Леоніда Галіновича;
- Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб: Голова лічильної комісії – Плужніков Сергій Вікторович; член лічильної комісії – Криворучко Марина Іванівна.
- Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування; питання 2 та 6 порядку денного об’єднати для обговорення та голосування.
Право голосу на Загальних зборах акціонерів мають акціонери - власники голосуючих акцій ПрАТ «Фундамент».
Відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «… якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

2. Звіт Генерального директора ПрАТ «Фундамент» про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
- Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «Фундамент» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Фундамент» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
- Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Фундамент» за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

4. Звіт Ревізора ПрАТ «Фундамент» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, затвердження звіту та висновків ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
- Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «Фундамент» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік;
- Затвердити висновок Ревізора про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПрАТ «Фундамент» за 2018рік.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Фундамент» за 2018 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.
Проект рішення:
- Затвердити річний звіт ПрАТ «Фундамент» за 2018 рік;
- Затвердити наступний розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Фундамент» за 2018 рік: прибуток направити на розвиток виробництва;
- Дивіденди акціонерам ПрАТ «Фундамент» за результатам фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Фундамент» за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.

6. Визначення напрямків діяльності ПрАТ «Фундамент» на 2019 рік.
Проект рішення:
- Затвердити напрямки діяльності ПрАТ «Фундамент» на 2019 рік.

7. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
Проект рішення:
- Припинити з 25 квітня 2019 року повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме:
- Алєксєєва Дмитра Анатолійовича;
- Власенка Віктора Миколайовича;
- Клюса Леоніда Галіновича;
- Пузійчука Віталія Вікторовича

8. Обрання голови та членів Наглядової ради.
Проект рішення:
Обрання голови і членів Наглядової ради Товариства відбудеться за результатами голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.

9. Затвердження умов цивільно- правових договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені Товариства з головою та членами Наглядової ради.
Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради на безоплатній основі, з Головою Наглядової ради на платній основі з винагородою у розмірі 15 000,00 грн. на місяць, надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «Фундамент» на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

10. Припинення повноважень Ревізора.
Проект рішення:
Припинити з 25 квітня 2019 року повноваження Ревізора ПрАТ «Фундамент» Яковенко Катерини Василівни.

11. Обрання Ревізора.
Проект рішення:
Обрання Ревізора Товариства відбудеться за результатами голосування відповідно наданих акціонерами кандидатур.

12. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Фундамент» у зв’язку з необхідністю приведення Статуту  ПрАТ «Фундамент» у відповідність до вимог законодавства України з урахуванням змін, що відбулися, та особи ПрАТ «Фундамент», якій надаються повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту.
Проект рішення:
Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.
Доручити голові та секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка затверджена цими Загальними зборами Товариства.
Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства, затвердженого цими Загальними зборами Товариства або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

13. Затвердження у новій редакції «Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства фірма «Фундамент», «Положення по Наглядову раду Приватного акціонерного товариства фірма «Фундамент», «Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства фірма «Фундамент».
Проект рішення:
«Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства фірма «Фундамент», «Положення по Наглядову раду Приватного акціонерного товариства фірма «Фундамент», «Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства фірма «Фундамент» затвердити в новій редакції.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проект рішення:
Попередньо схвалити значні правочини, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків, але не більше 100 відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів, за умови попереднього погодження проектів конкретних договорів з Наглядовою радою Товариства. 

15. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПрАТ «Фундамент».
Проект рішення:
Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління «ПрАТ «Фундамент».

16. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 р. (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 142 436 106 932
Основні засоби 14 187 17 755
Довгострокові фінансові інвестиції 4 128 4 128
Запаси 46 848 12 131
Сумарна дебіторська заборгованість 66 694 65 815
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 2
Нерозподілений прибуток 62 005 61 324
Власний капітал 66 683 66 002
Статутний капітал 1 500 1 500
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 75 753 40 930
Чистий прибуток (збиток) 681 13 854
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 435 455

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представників для участі в річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства фірма «Фундамент» буде проводитись 24.04.2019 р. з 17.00 до 17.45 за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 19.04.2019 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного у Заступника генерального директора Руденок Валентини Володимирівни у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться акціонерами у порядку передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: //foundament.com.ua
Телефон для довідок: (097) 961-18-79.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів становить 600 000 штук, кількість голосуючих акцій – 554 190 штук.

Звертаємо особливу увагу акціонерів, що відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «… якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента
У зв`язку з вищезазначеним, просимо за необхідності завчасно звернутися до депозитарної установи ПрАТ «Фундамент».

Наглядова рада ПрАТ «Фундамент»
Повідомлення затверджене рішенням Наглядової ради від 05.03.2019 р.

сайт створено компанією создать сайт