Особлива інформація

Акціонерам
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ФІРМА «ФУНДАМЕНТ»
(код ЄДРПОУ 01416332)

Повідомлення про підсумки голосування

ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» повідомляє про результати голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які відбулись 26 квітня 2018 року.

Загальними зборами прийняті такі рішення.

I. По першому питанню порядку денного.
 • Обрати Головою Загальних зборів Пузійчука Віталія Вікторовича, секретарем Загальних зборів Андроничеву Людмилу Миколаївну представника Клюса Леоніда Галіновича за довіреністю.
 • Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії – Плужніков Сергій Вікторович, член комісії – Криворучко Марина Іванівна.
 • Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування; питання 2 та 7 порядку денного об’єднати для обговорення та голосування.
II. По другому та сьомому питанню порядку денного.
 • Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «Фундамент» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду.
 • Затвердити напрямки діяльності ПрАТ «Фундамент» на 2018 рік.
III. По третьому питанню порядку денного.
 • Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Фундамент» за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду.
IV. По четвертому питанню порядку денного.
 • Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
 • Затвердити висновок Ревізора про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2017 рік.
V. По п’ятому питанню порядку денного.
 • Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік.
VІ. По шостому питанню порядку денного.
 • Затвердити річний звіт ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2017 рік.
 • Затвердити наступний розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2017 рік: прибуток направити на розвиток виробництва.
 • Дивіденди акціонерам ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.

сайт створено компанією создать сайт